9 czerwca 1929 r. - Pierwsze zebranie organizacyjne Związku Księgowych Województwa Lubelskiego (budynek Szkoły Handlowej Zawodowej Męskiej w Lublinie). Oceniono wówczas stan księgowości na terenie Lubelszczyzny i Wołynia jako zły i stwierdzono konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umocnienia prestiżu księgowego i ochronę jego interesów. Zdecydowano się na przystąpienie do związku ogólnoposlkiego. Wybrano komitet organizacyjny w składzie: Izydor Szczepkowski, Eugeniusz Santer, Franciszek Litwiński, Czesław Busiewicz, Feliks Krokowski, Izrael Czaczkes oraz zastępców: Chamerski i Ludwik Leszczyński.

1930 r. - Powołano 3 sekcje: Sekcja Naukowo-Organizacyjna, Społeczne Biuro Pracy oraz KołoRzeczoznawców.

1932 r. - Uruchomienie akcji szkoleniowej - cyklu wykładów poświęconych głównym zadaniom księgowości z uwzględnieniem poszczególnych specjalności.

1934 r. - Rozpoczęto prowadzenie kursów z księgowości przebitkowej.

1935 r. - Powstanie Sekcji Towarzyskiej - powołanie klubu szachistów i brydżystów.

15 grudnia 1939 r. - Całkowite zawieszenie działalności Oddziału spowodowane II Wojną Światową. (Od września do grudnia '39 odbyło się kilka posiedzeń Zarządu poświęconych między innymi sprawom zabiezpieczenia dokumentacji Oddziału, dzięki czemu dokumentacja Lubelskiego Oddziału została całkowicie niemal zachowana od samego początku działalności).

4 sierpnia 1944 r. - Kilka dni po wyzwoleniu Lublina następuje wznowienie działalności organizacyjnej, w którym biorą udział przedwojenni aktywiści.

11 listopada 1944 r. - Zarząd postanowił, że do czasu oswobodzenia stolicy Oddział Lubelski będzie sprawował funkcję Centrali Związku Księgowych w Polsce.

27 września 1947 r. - Walne Zgromadzenie Związku Księgowych Oddział w Lublinie przyjmuje statut Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i decyduje się na utworzenie Oddziału Okręgowego w Lublinie. Był to trzeci Oddział pod względem kolejności powstania w kraju po Warszawie i Gdańsku.

Zarząd ukonstytuował się następująco:
Prezes - Czesław Busiewicz
Wiceprezes - Bolesła Grum
Wiceprezes - Ignacy Mizerski
Skarbnik - Józef Butrym
Sekretarz - Mieczysław Radomski

Już w roku '47 Zarząd przyjął następujący plan pracy, m.in.:
- prowadzić prace nad powiększaniem liczby członków,
- starać się o przydzielenie lokalu,
- organizować wieczory dyskusyjne,
- prowadzić biuro pośrednictwa pracy,
- dbać o jakość kursów prowadzonych przez pracowników naukowych należących do organizacji.

1949 r. - Działalność edukacyjna rozwinęła się na szeroką skalę, w ciągu roku zostało przeszkolonych ponad 1.000 słuchaczy.

październik 1949 r. - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zostaje zlikwidowane.

30 grudnia 1949 r. - Zebranie likwidacyjne Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Rolę, jaką pełniło, miały spełniać po części związki zawodowe, przy których powstały sekcje księgowych, po części organa administracji państwowej. Stowarzyszenie nie mogło prowadzić działalności aż do 1956 roku.

14 kwietnia 1957 r. - Wybory tymczasowego Zarządu Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia w składzie: Cz. Busiewicz - Przewodniczący, prof. J. Pawelec - i M. Radomski - Wiceprawodniczący, B. Grum - Sekretarz, Cz. Koman - Skarbnik.

12 maja 1959 r. - Ustalenie norm prawnych działalności - Uchwała Rady Ministrów ściśle określiła zadania stojące przed Stowarzyszeniem Księgowych:
- prowadzenie całkokształtu prac związanych ze szkoleniem kandydatów na biegłych księgowych,
- zapewnienie obsługi biurowej i prawnej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej,
- rozpatrywanie i orzekanie w sprawach przestrzegania przez biegłych księgowych etyki zawodowej,
- prowadzenie ewidencji umów o badanie sprawozdań finansowych i wykonywanie ekspertyz przez dyplomowanych biegłych księgowych.
Uchwała określiła prawa i obowiązki oraz tytuły zawodowe i rangę kierowniczej kadry księgowych. Główny księgowy został zrównany z zastępcą dyrektora przedsiębiorstwa.

1969 r. - Obchody 40-lecia działalności organizacji księgowych na Lubelszczyźnie. Dynamiczny wzrost liczby członków zwyczajnych - rok 1964 - 392, rok 1969 - 2.495 i członków wspierających - rok 1964 - 168, rok 1969 - 643. Powstały również liczne koła zakładowe, branżowe i terytorialne, w których zorganizowano szereg odczytów mających na celu samokształcenie członków, bezpłatnie prowadzone było również poradnictwo zawodowe. Na koniec roku '69 działały 33 koła zakładowe.

1975 r. - Po zmianach w podziale administracyjnym kraju, które spowodowały zmianę zasięgu działania Oddziału dane liczbowe przedstawiają się następująco:
oddziały terenowe - 5, koła branżowe - 52, koła zakładowe - 15, członkowie zwyczajni - 4228, członkowie wspierający - 699.

1978 r. - 1983 r. - W tym okresie ponad 27 tysięcy księgowych i finansistów uczestniczyło w odczytach na tematy zawodowe, na początku głównie związane z okresem reformy gospodardczej. W bieżącej kadencji zorganizowano ponad 780 odczytów, corocznie organizowano konferencje, prowadzono ponad 280 kursów, na których przeszkolono 2.850 słuchaczy.

1989 r. - biuro SKwP Oddziału Okręgowego w Lublinie zostało przeniesione z ul. Pstrowskiego 1, gdzie miało do dyspozycji 1 pokój, do stałego lokalu przy ul. Sądowej 5. Po krótkim czasie nowy lokal składający się z 5 pokoi i 1 sali konferencyjnej stał się niewystarczający na potrzeby dynamicznie rozwijającej się organizacji księgowych.

Liczba przeszkolonych osób (w kadencji po roku '89) w 140 kursach wynosi 5824, w 86 konferencjach wzięło udział 4600 uczestników.

Od roku 1991, kiedy nastąpił okres przemian w kraju na SKwP ciążyła jeszcze większa odpowiedzialność za kształcenie służb finansowo-księgowych.

23 marca 1990 r. - powołanie spółki z o.o. DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, z wyłącznym kapitałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Umożliwiło to umocnienie więzi między członkami zwyczajnymi i wspierającymi a Oddziałem przez świadczenie usług w zakresie rachunkowości, finansów, prywatyzacji, badania sprawozdań finansowych.
Wykwalifikowana kadra pracowników Spółki stanowi grono prelegentów prowadzonych odczytów w klubach oraz wykładowców na kursach i innych szkoleniach.

W latach 1991 - 2003 baza lokalowa Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie powiększyła się o nabyte nieruchomości, w skład których wchodzą:
- budynek wolno stojący przy. al. Piłsudskiego 1a o powierzchni 598 m2z podpiwniczeniem o powierzchni 111 m2
- trzy kondygnacje budynku przy ul. Sądowej 8 o powierzchni 620,8 m2
-budynek wolno stojący - jednopiętrowy z działką w Radzyniu Podlaskim o powierzchni 110 m2

Łącznie z wcześniej nabytą powierzchnią budynku przy ul. Sądowej 5 o powierzchni 220 m2Oddział dysponuje nieruchomościami stanowiącymi własność SKwP o powierzchni 1559,8 m2.

Posiadana baza lokalowa zapewnia właściwe warunki do prowadzenia działalności odpłatnej edukacyjnej dostarczającej środków na finansowanie działakości stautowej i organizacyjnej.

Źródło:
Powyższe kalendarium powstało na podstawie artykułów Pana Stefana Czerwińskiego (Prezesa SKwP Oddziału Okręgowego w Lublinie 2003 - obecnie), Pana Wacława Bakalarza (Prezesa Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie w latach 1999-2002), Pana Józefa Stacha (Prezesa Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie w latach 1986 -1998) oraz Pana Stanisława Jankowskiego (Prezesa Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie w latach 1978-1985) zamieszczonych w monografii opracowanej na rocznicę działalności SKwP pt. "75 lat organizacji księgowych na Lubelszczyźnie".

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close