Jak zostać Członkiem SKwP?

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Korzyści z członkostwa w SKwP:
W ramach opłaconej składki członkowskiej, członkowie zwyczajni otrzymują bieżące informacje o organizowanych szkoleniach oraz mogą korzystać z następujących przywilejów:
- 5% zniżki w odpłatności za kursy krótkie i długie
- bezpłatnego uczestnictwa w klubach dyskusyjnych,
- uczestnictwa w bezpłatnych projektach stowarzyszenia – seminaria, konferencje, zebrania, webinary, prelekcje, spotkania,
- dostęp do panelu członka i newslettera z aktualnościami z zakresu rachunkowości i dziedzin pokrewnych,
- korzystanie z praw członkowskich, np. kandydowanie w wyborach do władz,
- możliwość zakupu karty sportowej Multisport - więcej

Opłaty:

1) wpisowe w wysokości 20 zł
2) składka członkowska w wysokości:
70 zł - członka zwyczajnego (w tym członka zwyczajnego – dyplomowanego księgowego),
36 zł - dla studentów, emerytów i rencistów,
12  zł - dla uczniów szkół średnich (na rok szkolny).

Opłaty można dokonać w kasie Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie lub przelewem na konto
nr:  81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia, rozwoju nauk rachunkowości lub dyscyplin pokrewnych  Krajowy Zjazd Delegatów. Członek honorowy ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego i jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

W Oddziale Okręgowym w Lublinie zrzeszonych jest trzech członków honorowych:
- Wacław Bakalarz
- Józef Stach
- Stefan Czerwiński

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Jako członek wspierający może zostać przyjęta również osoba fizyczna.
Członek wspierający działa za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym można zostać na podstawie pisemnej deklaracji, w której zadeklarowane zostanie poparcie finansowe dla Stowarzyszenia.

Składka członka wspierającego:
400,- zł  dla jednostek gospodarczych zatrudniających do 9 osób,
800,- zł  dla jednostek gospodarczych zatrudniających 10 i więcej osób,
1200,- zł dla członków korzystających z poniższych uprawnień oraz dodatkowo biorących udział w imprezach integracyjnych (Bal Księgowego) i konferencji naukowej organizowanych przez Oddział Okręgowy w Lublinie.

W ramach opłaconej składki członkowskiej, członkowie wspierający otrzymują bieżące informacje o organizowanych szkoleniach oraz mogą korzystać z następujących przywilejów:
- 10% za kursy krótkie i 5% za kursy długie,
- bezpłatnego uczestnictwa 1. lub 2. przedstawicieli w klubach dyskusyjnych,
- bezpłatnych konsultacji i porad udzielanych przez eksperta - biegłego rewidenta,
- pośrednictwa przy doborze kadry finansowo-księgowej.

 

Klauzula informacyjna dla członków 
Oddziału Okręgowego w Lublinie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie, Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin.
2. W  SKwP Oddział Okręgowy w Lublinie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji członków zwyczajnych i członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres wskazany w odrębnych przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close