Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 927/55/2020/P
Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie
z dnia 23 stycznia 2020 roku
Regulamin Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez
placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Lublinie

§1
1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursami) jest placówka kształcenia ustawicznego działająca w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Lublinie, zwana dalej „Organizatorem".
2. Organizator posiada biura, w których można załatwiać sprawy dotyczące organizowanych kursów, zlokalizowane w:
- Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin
- ul. Kilińskiego 85, 22-400 Zamość
3. Godziny obsługi interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

§2

1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych lub na stronie internetowej www.skwp.lublin.pl.
2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą strony internetowej (zgłoszenie online), e-mailem na adres wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej. Karta zgłoszenia może być również dostarczona pocztą lub wypełniona w siedzibie Organizatora.
3. Kartę zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora), przy założeniu, że Organizator nie zamknął do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołał kurs.
4. Za skutecznie zapisanych uczestników na kurs uważa się tych, którzy nadesłali czytelnie i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

§3

1. Ze stosownym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kursu Organizator - za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonu - potwierdzi udział w kursie wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji kursu oraz informację o płatności za uczestnictwo.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem.

§4
1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.
2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania zamieszczonym na stronie internetowej lub ofercie szkoleniowej.
3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych: 1 godzina lekcyjna to 45 minut.
4. Przedpłata (zaliczka) za szkolenie powinna wpłynąć na rachunek bankowy Organizatora w dniu wyznaczonym przez Organizatora, co jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu.
5. Należności za kursy powinny być regulowane:
- kursy powyżej 30 godzin lekcyjnych - zaliczka (całość podanek kwoty lub I rata) w terminie podanym przez Organizatora przed rozpoczęciem kursu, kolejna rata/kolejne raty zgodnie ze wskazanym terminem,
- kursy poniżej 30 godz. lekcyjnych (tzw. seminaria) ~ zaliczka, wyłącznie przedpłata we wskazanym terminie po potwierdzeniu przez Organizatora realizacji usługi szkoleniowej.
6. Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie na podstawie przesłanego formularza zgłoszenia (tj. zawartych w nim danych płatnika) i przesłana zgodnie z obowiązującymi przepisami na wskazany adres.
W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Organizator dopuszcza możliwość dokonania płatności za kurs na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i przesłanej pocztą elektroniczną uczestnikowi. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora.
8. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy w ratach. Terminy płatności rat i kwoty ustala Organizator.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, które uchylają się od terminowego dokonania płatności.
10. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu do dnia jego zakończenia/realizacji, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.
11. Faktura „zerowej” (końcowa) wystawiana jest na wniosek Uczestnika zgłoszony najpóźniej do dnia realizacji/zakończenia kursu (dnia egzaminu).
12. Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs krótki jest członkostwo jednostki (firmy) w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce O/O w Lublinie (oraz opłacenie składki członka wspierającego za rok bieżący).

§5

1. Rezygnacja z uczestnictwa w rozpoczętym kursie (powyżej 30 godzin lekcyjnych), powinna być przesłana do Organizatora w postaci wiadomości mailowej lub pisma złożonego w biurze.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w ww. kursie uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że zwrotowi nie podlega kwota stanowiąca równowartość wydanych materiałów szkoleniowych oraz potrącane jest 5% ceny kursu jako koszty manipulacyjne.
3. Zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji z kursu nie później, niż po pierwszym zjeździe. Warunkiem zwrotu środków jest pisemne przesłanie rezygnacji nie później, niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia kursu.
4. Nieobecność na zajęciach nie jest przyczyną do ubiegania się o zwrot kosztów za szkolenie.

§6

1. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

§7

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez
Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach
niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§8

1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
2. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi (uczestnikom) kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

§9

1. Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§10

1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie,
3. Regulamin świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego działającą w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2015 r.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986