Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Wojewódzkim Konkursie wiedzy o rachunkowości dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie; 20-011 Lublin Al. J. Piłsudskiego 1a przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie; 20-117 Lublin ul. Podwale 11 oraz Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Celem Konkursu wiedzy z rachunkowości jest przede wszystkim rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podnoszenie poziomu nauczania. Merytorycznie konkurs obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej, a przede wszystkim księgowości, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej oraz z zakresu podatków (w tym szczególnie podatków dochodowych i VAT).

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

Etap I – eliminacje szkolne przeprowadzone do 24 listopada 2023 r.

Etap II – eliminacje wojewódzkie: 1 grudnia 2023 roku ZS nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie

Na każdym etapie Konkursu obowiązują treści nauczania i umiejętności wynikające z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista obejmujące: dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

Zagadnienia konkursowe:

 1. Dokumentacja księgowa
 2. Ewidencja zdarzeń gospodarczych
 3. Polityka rachunkowości
 4. Klasyfikacja aktywów i pasywów
 5. Wycena aktywów i pasywów
 6. Rozrachunki, obrót materiałowy, aktywa trwałe, kapitały
 7. Kalkulacja i rozliczanie kosztów działalności
 8. Obliczanie i dokumentowanie podatków
 9. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 10. Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
 11. Ustalanie wyniku finansowego w różnych podmiotach
 12. Sporządzanie sprawozdań finansowych
 13. Analiza sytuacji finansowej i majątkowej
 14. Rozliczanie międzyokresowe kosztów i przychodów
 15. Tworzenie i ewidencja rezerw

Podczas rozwiązywania testu - opiekunom zapewniamy wysłuchanie odczytu.

 

 

 

Pozostałe aktualności

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986