Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TERMIN GWARANTOWANY 06.07.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
3890,- zł od osoby
3695,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Lublinie
Zapisz się

Skorzystaj z dofinasowania na szkolenie!

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)

 • intensywny kurs 

II stopień ścieżki edukacyjnej SKwP

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) jest drugim kursem w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 241103).

Proces kształcenia oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo–seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
 • materiały szkoleniowe,
 • naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Wymagania wstępne dla słuchaczy
Słuchaczem "Kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez SKwP (certyfikat księgowego) lub
 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydatów na księgowego lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną

b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.


Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu określone w programie nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów cząstkowych (obowiązują 2 testy zaliczeniowe, których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia do egzaminu).


PROGRAM - 184 godziny lekcyjne 
Moduł III: Rachunkowość z elementami etyki zawodowej (120 godz. lekcyjnych) 
3.1 Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie
3.2 Aktywa pieniężne
3.3 Rozrachunki i fundusze specjalne
3.4 Obrót materiałowy i towarowy
3.5 Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
3.6 Inwestycje i zobowiązania finansowe
3.7 Kapitał (fundusz) własny
3.8 Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
3.9 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów
3.10 Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
3.11 Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych

Moduł IV: Prawo podatkowe (40 godz. lekcyjnych) 
4.1 Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2 Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4.3 Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT
4.4 Podatki kosztowe i opłaty.
4.5 Wybrane problemy z Ordynacji podatkowej.

Moduł V: Wybrane problemy z prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (20 godz. lekcyjnych)
5.1 Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego.
5.2 Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego.
5.3 Wybrane zagadnienia z prawa pracy

5.4. Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych

Egzamin końcowy (4 godz. lekcyjne)

Potwierdza kwalifikacje w obrębie zawodu: specjalista ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - kod zawodu 241103.

Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty
Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie 2 prac kontrolnych z Rachunkowości i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% punktów z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. rachunkowości - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalisty ds. rachunkowości (241103).

Informacje organizacyjne
Czas trwania kursu: 3 miesiące
Tryb: weekendowy (sobota i niedziela), w godz.9.00-13.50/15.30
Częstotliwość zjazdów: każdy weekend - sobota i niedziela (29.06 2024 - wrzesień/październik 2024)

 

Harmonogram zajęć wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi zostanie przesłany osobom zgłoszonym około 2-3 tygodni przed rozpoczęciem kursu.

 

 Należność za kurs w podanej wysokości lub I ratę w wysokości połowy kwoty + 50 zł (dopłata do każdej raty) należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu, zgodnie z terminem wskazanym w zawiadomieniu. Płatność w ratach jest możliwa wyłącznie po przesłaniu podania o rozłożenie płatności na raty.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close