Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.05.2024 TERMIN GWARANTOWANY
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
430,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Lublinie

Forma: on-line

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest omówienie specyfiki prowadzenia księgowości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem prawa bilansowego i podatkowego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 8.00 

 

Treści kształcenia:

 1. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym m.in. utworzenie kapitału zakładowego, rozliczenie kosztów związanych z jej założeniem, otwarcie ksiąg rachunkowych, rodzaje wkładów, w tym wkłady niepieniężne, tzw. aporty).
 3. Rok obrotowy w spółce z o.o. (wybór, zmiana).
 4. Dopuszczalne uproszczenia w rachunkowości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Zasady opodatkowania spółki z o.o. (klasyczne zasady rozliczania się z CIT)
 6. Wynagrodzenia Zarządu oraz Wspólników spółki z o.o.
 7. Dokapitalizowanie spółki z o.o. (m.in. dopłatypożyczki, inne).
 8. Rodzaje kapitałów w spółce z o.o.
 9. Podział lub pokrycie wyniku finansowego w spółce z o.o. (w tym wypłata zysku - dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy).

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Maciej Rychlicki - specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako menedżer zespołu księgowego w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych i Rachunkowości oraz Zespołu Ekspertów i Konsultantów, działających przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@skwp.lublin.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close