Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
350,- zł od osoby
315,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
333,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie

Już ponad 25 tys. firm w Polsce korzysta z faktoringu, finansując w ten sposób faktury o wartości niemal 500 mld PLN a z każdym rokiem ilości te przyrastają w tempie ponad 20%. Celem szkolenia jest poznanie możliwie szerokiego zakresu aspektów tej formy finansowania, skupiając się przede wszystkim na ich wykorzystaniu praktycznym. Na szkoleniu wskazane zostaną odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, problemy ale również korzyści płynące z faktoringu.

Czas trwania: 6 godz. dydaktycznych (9.00-14.00)

Forma: on-line (platforma Clickmeeting)

Program:

I Podstawowe definicje i uregulowania:

 1. Definicja faktoringu, podstawowe pojęcia, usługi towarzyszące,

2. Uregulowania prawne w Polsce i na świecie, w tym:

  • Konwencja ottawska,
  • Zapisu w prawie polskim, kodeks cywilny,
  • Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  • Zakaz cesji wierzytelności w Polsce i na Świecie.
  • Faktoring a KSeF, split-payment i estoński CIT.

3. Rodzaje faktoringu, uwzględniając:

  • Przedmiot finansowania: klasyczny (sprzedażowy), odwrotny (zakupowy), importowy,
  • Przejęcie ryzyka przez faktora: pełny, niepełny, mieszany. Czy w faktoringu pełnym możliwy jest regres do klienta?
  • Siedziby kontrahenta: krajowy, eksportowy,
  • Powiadomienie kontrahenta: jawny, tajny.

II Przegląd rynku faktoringowego w Polsce i na Świecie:

 1. Omówienie aktualnych statystyk PZF,
 2. Porównanie aktualnych ofert największych faktorów.
 3. Systemy obsługi faktoringu.

III Faktoring a kredyt, porównanie uwzględniające:

 1. Standing finansowy klienta,
 2. Profil działalności klienta,
 3. Wymagane zabezpieczenia,
 4. Proces decyzyjny,
 5. Cel wykorzystania środków,
 6. Koszty finansowania,
 7. Wpływ na strukturę bilansu i wskaźniki finansowe,
 8. Źródło spłaty.

IV Faktoring a ubezpieczenie należności:

 1. Czy posiadanie własnej polisy ubezpieczenia należności ułatwia czy utrudnia skorzystanie z faktoringu?
 2. Czy faktor też może ubezpieczyć należności faktoranta?
 3. Co jest tańsze?

V Faktoring vs inne formy finansowania handlu – kiedy faktoring nie jest najlepszym narzędziem?

 1. Dyskonto faktur,
 2. Forfaiting,
 3. Akredytywa

VI Korzyści z faktoringu:

 1. Jak faktoring wpływa na płynność?
 2. Możliwość zmian stosowanych terminów płatności (wydłużać czy skracać?),
 3. Nieterminowe spłaty odbiorców – jaki wpływ na terminowość ma faktor? Drabinka moralności płatniczej dłużników.
 4. Polityka stosowania kredytu kupieckiego – czy faktoring musi czy może ją zmienić?
 5. Czy faktoring zawsze chroni przed upadłością odbiorcy?

VII Faktorowalność transakcji, czyli jaki jest idealny faktorant, uwzględniając:

 1. Branżę klienta,
 2. Liczebność odbiorców,
 3. Stosowane terminy płatności (czy jakieś terminy są zbyt krótkie lub zbyt długie?),
 4. Zakaz cesji wierzytelności – czy zawsze jest problemem?
 5. Powiązania faktorant-odbiorca,
 6. Występowanie opóźnień w spłatach,
 7. Występowanie korekt i/lub kompensat.

VIII Księgowanie faktoringu:

 1. Jak księgować otrzymane od faktora zaliczki?
 2. Czy należności w faktoringu pełnym zawsze można wyksięgować?
 3. Czy należności w faktoringu niepełnym rzeczywiście nie można wyksięgować?

IX  Zabezpieczenia umowy faktoringowej:

 1. Czy wierzytelności wobec odbiorców są elementem zabezpieczenia umowy?
 2. Czy wymagane są zabezpieczenia rzeczowe?
 3. Czy wspólnicy zawsze muszą poręczać za spółkę?

X Koszty faktoringu:

  1. Elementy składowe łącznego kosztu,
  2. Od czego zależy wysokość kosztów w umowie faktoringowej?

 

Prowadzący: Grzegorz Świś - Dyrektor Wydziału Analiz i Wsparcia Sprzedaży Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986