Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.09.2022
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
380,- zł od osoby
323,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
361,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie
Zapisz się

Liczba godzin: 7 godzin lekcyjnych (9.00-14.50)

Forma: szkolenie on-line (platforma Clickmeeting)

Program:

Część I - aspekty prawne (9.00-12.10)

 1. Zagadnienia wprowadzające - definicja cudzoziemca, definicja uchodźcy, swoboda przepływu, pracownicy z terenu UE i z poza terenu UE
 2. Warunki legalnego pobytu w Polsce - dokumenty uprawniające do wjazdu i termin legalnego pobytu; pobyt stały/pobyt czasowy; legalny pobyt pracowników z UE; legalność pobytu uchodźców z Ukrainy
 3. Wykonywanie pracy na terenie RP - zwolnienie z obowiązku posiadania tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy; kategorie pracowników wymagających zezwolenia na pracę; wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze wykonywania pracy na terenie RP
 4. Typy zezwoleń na pracę- procedura - wnioskowanie/odwołanie - zezwolenie typu A i B; zezwolenie jednolite; oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy; zezwolenie na pracę sezonową; dokumentacja
 5. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami na podstawie różnych tytułów pobytowych - definicja wykonywania pracy przez cudzoziemca; wynagrodzenia; naruszanie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców; kary za nielegalne powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcom
 6. Legalność pobytu i zatrudniania obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r. - podmioty objęte działaniem specustawy; legalność pobytu; nadanie numeru PESEL; obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem uchodźców z Ukrainy
 7. Sankcje za nieprawidłowości w zakresie zatrudniania cudzoziemców  - podmioty uprawnione do kontroli; nielegalne zatrudnianie; sankcje dla pracodawcy

Część II - aspekty podatkowe (12.20-14.50)

 1. Zasady podlegania ograniczonemu i nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 2. Oświadczenie cudzoziemca o przeniesieniu rezydencji podatkowej do Polski.
 3. Zasady naliczania i poboru podatku zryczałtowanego w przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z nierezydentami.
 4. Informacja podatkowa IFT1-R- zasady i termin sporządzania.
 5. Nowe zasady naliczania zaliczek na podatek po zmianach od lipca 2022 roku.
 6. Nowa kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek oraz obszary jej stosowania.
 7. Podział kwoty zmniejszającej podatek pomiędzy różnych płatników.
 8. Niepobieranie zaliczek na podatek do kwoty rocznych dochodów 30 tys.
 9. Możliwość rezygnacji z naliczania kosztów pracowniczych.
 10. Zwolnienie z podatku PIT zasiłków macierzyńskich otrzymywanych przez niektóre grupy osób.
 11. Zasady naliczania zaliczek od wypłat dokonywanych po ustaniu stosunku pracy- termin ważności złożonych przez pracownika oświadczeń w trakcie trwania stosunku pracy.
 12. Modyfikacja przepisów w zakresie zwolnienia od podatku osób po 60 i 65 roku życia (Ulga Senior+).
 13. Zmiana uregulowań w zakresie zwolnienia od podatku przewidzianego dla podatnika z czwórką dzieci (Ulga 4+).
 14. Zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia – warunki stosowania.
 15. Deklaracja PIT-4R oraz PIT- 8AR

 

Wykładowcy:

Milena Kloczkowska - mgr prawa, pracownik i wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Bożena Nowicka -  doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych; wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Szczegóły organizacyjne:
Zajęcia prowadzone za pomocą platformy ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy. Na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Uruchomienie szkolenia jest uwarunkowane utworzeniem grupy, tj. rejestracją min. 15 zgłoszeń.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986