Miasto:
Lublin
Miejsce:
Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR - LUTY 2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
3390,- zł od osoby
3220,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie
3051,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
Zapisz się

Celem kursu jest przygotowanie pracowników oraz przyszłych pracowników pionu finansowo – księgowego jednostek sektora finansów publicznych do samodzielnego wykonywania funkcji księgowego w tych jednostkach.

Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o:

 1. zajęcia wykładowe wraz z ćwiczeniami praktycznymi
 2. studia przypadków i ich analiza – angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków;  stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 3. materiały przygotowane przez wykładowcę,
 4. naukę własną słuchacza

 

Liczba godzin: 124 godz. (1 godz. =45 min.)

Tryb: weekendowy (zajęcia w soboty i w niedziele, co 2 tygodnie, w godz. 9.00-13.50/15.30)

Czas trwania: ok. 6 miesięcy

Program:

 1. Podstawowe pojęcia i formy organizacyjno – prawne jednostek sektora finansów publicznych. (8 godz.)
 2. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. (8 godz.)
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (4 godz.)
 4. Budżet jednostki samorządu terytorialnego. (8 godz.)
 5. Zadłużenie sektora finansów publicznych. (4 godz.)
 6. Rachunkowość ogólna oraz rachunkowość budżetu jst. (24 godz.)
 7. Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych. (32 godz.)
 8. Plan finansowy jednostek sektora finansów publicznych. (4 godz.)
 9. Wieloletnia prognoza finansowa jednostek sektora finansów publicznych. (4 godz.)
 10. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa. (12 godz.)
 11. Kontrola zarządcza. (4 godz.)
 12. Ewidencja podatków i opłat. (8 godz.)
 13. Egzamin. (4 godz.)

Sposób zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego, tj. zdobycie co najmniej 60% punktów. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia końcowego jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza (w przypadku zajęć on-line listy obecności sporządzane są na podstawie raportów z logowań słuchaczy na platformie wykorzystywanej do prowadzenia zajęć)  oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego. Osoba, która zaliczyła kurs, tzn. spełniła wymagania dotyczące frekwencji na zajęciach i uzyskała pozytywny wynik z egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986