Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
1500,- zł od osoby
1350,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
1425,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie
Zapisz się

Specjalista ds. podatku VAT

PROGRAM

1. Podatek od wartości dodanej - krótka charakterystyka (wspólnotowe podstawy prawne, polskie uregulowania - systematyka aktów prawnych w zakresie VAT, przedmiot opodatkowania: dostawa towarów i świadczenie usług, import, eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czynności wyłączone z opodatkowania, podatnik VAT (4 godz.)
2. Rozliczenie podatku należnego i naliczonego w transakcjach krajowych - przykłady rozliczeń:
- opodatkowanie sprzedaży - obowiązek podatkowy i podstawa podatkowania, wysokość opodatkowania, zasady raportowania transakcji, itp.
- dokumentowanie obrotu (faktury, kasy rejestrujące, ewidencje VAT, itp.),
- prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - warunki, zakres i termin odliczenia podatku, zakazy i ograniczenia przy odliczeniach VAT,
- zasady zwrotu podatku, zwrotu różnicy podatku, proporcjonalne rozliczanie podatku naliczonego oraz korekty podatku naliczonego (14 godz.)
3. Transakcje z kontrahentami zagranicznymi - identyfikacja czynności, zasady opodatkowania, dokumentowanie, przykłady rozliczeń:
- ustalenie miejsca opodatkowania transakcji,
- eksport i import towarów,
- handel wewnątrzwspólnotowy,
- miejsce świadczenia usług - import usług i usługi świadczone poza terytorium kraju (10 godz.)
4. Procedury szczególne:
- sprzedaż towarów używanych,
- usługi turystyczne,
- drobni przedsiębiorcy (4 godz.)
5. Rozliczenia z urzędem skarbowym - deklaracje i informacje podatkowe; sankcje i kary z tytułu nieprawidłowości w rozliczeniach VAT (4 godz.)
6. Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej (4 godz.)
7. Egzamin (3 godz.)

 

Liczba godzin: 43 godzin (w tym 3 godziny egzaminu)
System kształcenia: sobotnio-niedzielny (zajęcia w soboty i niedziele, z reguły co dwa tygodnie, w godz. 9.00-13.50, 9.00-15.30)
Czas trwania: ok. 2 miesiące

Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty
Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 60% godzin lekcyjnych i pozytywny wynik z egzaminu końcowego (forma pisemna).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986