Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
JESIEŃ 2023
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1200,- zł od osoby
1080,- zł Cena dla członków wspierających SKwP
1140,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP
Zapisz się

Specjalista ds. podatków dochodowych CIT i PIT

Program nauczania

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - 20 godz. 
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Przychody podatkowe, w tym moment uzyskania przychodu, korekty przychodów.
3. Koszty podatkowe a koszty bilansowe, w tym zasada potrącalności kosztów podatkowych.
4. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
5. Korekty kosztów związane z nieregulowaniem zobowiązań.
6. Zwolnienie od podatku w tym zwolnienie dla działalności prowadzonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
7. Ulgi podatkowe i odliczenia, w tym niższa stawka przy IP-BOX, prace badawczo-rozwojowe.
8. Pobór podatku dochodowego w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów.
9. Zasady rozliczeń w trakcie roku oraz po jego zakończeniu, w tym zasady sporządzania zeznań i deklaracji w zakresie CIT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w zakresie obowiązków płatnika - 10 godz.
1. Zasady naliczania i poboru podatku PIT przy świadczeniach dla pracowników.
2. Wybrane zwolnienia przedmiotowe, w tym zwolnienie od podatku przewidziane dla osób od 26 roku życia.
3. Zasady opodatkowania świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS.
4. Pobór podatku dochodowego w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów.
5. Opodatkowanie świadczeń zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, przychody członków zarządu, przychody członków rad nadzorczych, kontrakty menadżerskie)
6. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne płatników po zakończeniu roku.

Egzamin - 3 godz.

Cel kursu
Celem kursu jest zdobycie, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, zapoznanie słuchaczy z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych w zakresie prawa podatkowego.

Sylwetka słuchacza
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie,  ukierunkowane na zdobycie, bądź poszerzenie posiadanej już wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, a także podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły pracę, bądź chciałyby w przyszłości podjąć pracę      w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w działach rozliczeń podatków dochodowych.

Metodyka prowadzenia zajęć
Proces przyswajania wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o:
- zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
- podręczniki,
- materiały autorskie wykładowców,
- naukę własną słuchacza.

Wiedza przekazana podczas zajęć musi zostać ugruntowana w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Osoby prowadzące:
Doradcy podatkowy, wieloletni wykładowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty
Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 70% godzin lekcyjnych i pozytywny wynik z egzaminu końcowego (forma pisemna).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986