Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.09.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
2500,- zł od osoby
2375,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Lublinie
Zapisz się

Adresatami kursu są pracownicy działów płac, kadr i księgowi oraz osoby, które posiadają podstawową wiedzę z omawianego zakresu i chciałby pogłębić swoją wiedzę.

Cel szkolenia

Celem kształcenia jest poznanie przez uczestników tajników naliczania wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w praktyce. Kurs umożliwi połączenie umiejętności teoretycznych z nauką praktyczną. Uczestnik poszerzy swoją wiedzę i utrwali ją podczas rozwiązywania zadań oraz ćwiczeń na konkretnych kazusach. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kierownik działu kadrowo-płacowego (kod zawodu 121201), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z2018 roku poz.227), jak również przygotowanie do egzaminu pozwalającego uzyskać , wpisaną do zintegrowanego systemu kwalifikacji, kwalifikację rynkową "Zarządzanie procesami płacowymi".

Forma kursu: on-line - weekendowy (zajęcia w soboty i w niedziele, co dwa tygodnie, w godz. 9.00-13.50/15.30)

Program nauczania obejmuje 100 godzin dydaktycznych

Płace dla zaawansowanych - 56 godz. lekcyjnych

 • Sporządzanie listy płac z zakresu stosunku pracy - przypomnienie ogólnych zasad naliczania wynagrodzenia od brutto do netto
 • Wieloskładnikowe listy płac, uwzględniające optymalizację płacową, w tym kompleksowe listy płac obejmujące różne zdarzenia dotyczące pracowników w ramach jednego miesiąca
 • Obliczanie i uwzględnianie na listach płac obligatoryjnych i fakultatywnych składników wynagrodzenia pracownika
 • Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków - potrącenia obligatoryjne, granice potrąceń, maksymalna wysokość potrąceń, kwoty wolne od potrąceń, potrącenia fakultatywne, podobieństwa i różnice pomiędzy potrąceniem i odliczeniem, kontrowersje i stanowiska urzędowe
 • Listy płac dla osób nie będących pracownikami - podobieństwa i różnice przy naliczaniu wynagrodzeń z różnych tytułów
 • Korygowanie listy płac i dokumentacji rozliczeniowej
 •  Podsumowanie i powtórzenie - ćwiczenia z naliczania wieloskładnikowych list płac dla pracowników i osób niebędących pracownikami, z uwzględnieniem analizy obowiązków zakładu pracy wynikających z wypłacania i rozliczania wynagrodzeń oraz weryfikacji poprawności przebiegu procesu wynagradzania i przyznawania świadczeń okołopłacowych wynikających w wewnątrzzakładowych uregulowań

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego - 24 godz. lekcyjnych

 • Przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, macierzyństwa i wypadków przy pracy - ujęcie teoretyczne
 • Ustalanie wartości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, macierzyństwa i wypadków przy pracy - ujęcie praktyczne

Rozliczanie delegowanych za granicę pracowników oraz zatrudnionych cudzoziemców w Polsce - 8 godz. lekcyjnych

 • Sporządzanie dokumentacji płacowej i rozliczeń dotyczących delegowania pracowników zatrudnionych w kraju do pracy za granicą oraz zatrudniania obcokrajowców w Polsce

PŁATNIK dla zaawansowanych - 8 godz. lekcyjnych

Sposób i forma zaliczenia

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia, określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, jest:

 • aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć
 • przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie co najmniej 30% punktów

Uczestnik, który z egzaminu uzyska co najmniej 60% punktów otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z kodem zawodu: kierownik działu kadrowo-płacowego (kod zawodu 121201)

Uwaga! Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od pełnego naboru grupy. Szczegółowy harmonogram zajęć oraz szczegóły dotyczące płatności zostaną przesłane drogą mailową do zgłoszonych osób w terminie 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986