Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
2390,- zł od osoby
2270,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Lublinie

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie !

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

1) Nazwa formy kształcenia: Kurs "Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń"

2) Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu

Czas trwania kursu wynosi 97 godz. lekcyjnych. 1 godzina lekcyjna to 45 minut. Zajęcia odbywają się w weekendy – soboty i niedziele w godzinach 9.00-12.10/9.00-13.50/9.00-15.30 , zgodnie z przedłożonym uczestnikom harmonogramem zajęć.
Czas trwania kursu wynosi 4-5 miesięcy.
Zajęcia są realizowane zgodnie z planem nauczania opisanym w punkcie 5.

3) Wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy
Uczestnikami kursu mogą być osoby ukierunkowane na zdobycie, rozszerzenie i usystematyzowanie posiadanej już wiedzy z zakresu prawa pracy oraz wynagrodzeń. Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, które rozpoczęły pracę, bądź chciałyby w przyszłości podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw.

4) Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr i wynagrodzeń. Kurs daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o:
a) zajęcia wykładowe wraz z ćwiczeniami praktycznymi)
b) studia przypadków i ich analiza – angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
c) materiały przygotowane przez wykładowcę,
d) naukę własną słuchacza w oparciu o literaturę wskazaną w pkt. 8.

5) Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar

I. PRAWO PRACY (30 godz.)
1. Podstawowe zasady prawa pracy, nawiązanie i elementy stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontrakt menadżerski, zagadnienia związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę, zatrudnianie pracowników tymczasowych.
2.  Obowiązki pracodawców względem pracowników, zakaz konkurencji, podnoszenie kwalifikacji, odpowiedzialność porządkowa, materialna i za mienie powierzone.
3.  Rozwiązywanie umów o pracę, rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione lub sprzeczne z prawem wypowiedzenie, zmiana warunków zatrudnienia, zwolnienia grupowe.
4. Problematyka czasu pracy–planowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika.
5. Urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem.
6. Dokumentacja pracownicza – prowadzenie akt osobowych, sporządzanie świadectwa pracy.

II. WYNAGRODZENIA (42 godz.)
1. Wynagrodzenia pracownicze, ochrona wynagrodzenia za pracę, potrącenia z wynagrodzenia, charakterystyka wynagrodzeń: składniki, systemy i regulaminy wynagrodzeń.2. Dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń i pozostałe).
3. Wynagrodzenia: wynagrodzenie ze stosunku pracy, wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, odprawy, odszkodowania, wynagrodzenie zaw godzinach  nadliczbowych, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas dyżuru, wynagrodzenie za czas choroby.
4. Rozliczenia z urzędem skarbowym: opodatkowanie wynagrodzeń pracowników etatowych, opodatkowanie przychodów zleceniobiorców, wykonawców dzieła i menedżerów w tym osób zagranicznych.
5. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS: zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (pracowników, i zleceniobiorców), wysokość składki, podstawa wymiaru i zasady finansowania składek, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, rodzaje formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
6. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS: zasady nabywania prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, świadczenia rehabilitacyjne, zasady naliczania zasiłków, postępowania przy wypłacie zasiłków, dokumentacja zasiłkowa.
7. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność płatnika w świetle ustaw podatkowych.
8. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.

III. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE (22 godz.)

Program OPTIMA moduł Kadry i płace (12 godz.)
Program PŁATNIK (10 godz.)

IV. EGZAMIN (3 godz.)
fikant


Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego, tj. zdobycie co najmniej 60% punktów z zakresu „Prawa pracy” oraz co najmniej 60% punktów z zakresu „Wynagrodzeń”. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia końcowego jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego. Osoba, która zaliczyła kurs, tzn. spełniła wymagania dotyczące frekwencji na zajęciach i uzyskała pozytywny wynik z egzaminu końcowego otrzymuje dokumenty:

1) Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
2) Zaświadczenie kwalifikacyjne, potwierdzające kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń - 242310. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Płatność
Należność za kurs w wysokości należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu, zgodnie z terminem wskazanym przez biuro SKwP O/O w Lublinie. O terminie zapłaty informujemy 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęc.

Informacja o zajęciach realizowanych on-line:
Zajęcia odbędą się za pośrednictwem platformy webinarowej, w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Do poprawnego działania platformy wystarczy jedynie dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa lub telefon posiadający te narzędzia. Szczegółowe instrukcje, link do szkolenia oraz instrukcję logowania prześlemy Państwu tuż przed rozpoczęciem kursu.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close