Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.09.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
2390,- zł od osoby
2270,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Lublinie
Zapisz się

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie !

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

1) Nazwa formy kształcenia: Kurs "Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń"

2) Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu

Czas trwania kursu wynosi 97 godz. lekcyjnych. 1 godzina lekcyjna to 45 minut. Zajęcia odbywają się w weekendy – soboty i niedziele w godzinach 9.00-12.10/9.00-13.50/9.00-15.30 , zgodnie z przedłożonym uczestnikom harmonogramem zajęć.
Czas trwania kursu wynosi 4-5 miesięcy.
Zajęcia są realizowane zgodnie z planem nauczania opisanym w punkcie 5.

3) Wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy
Uczestnikami kursu mogą być osoby ukierunkowane na zdobycie, rozszerzenie i usystematyzowanie posiadanej już wiedzy z zakresu prawa pracy oraz wynagrodzeń. Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, które rozpoczęły pracę, bądź chciałyby w przyszłości podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw.

4) Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr i wynagrodzeń. Kurs daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Proces przyswojenia wiedzy objętej programem nauczania oparty jest o:
a) zajęcia wykładowe wraz z ćwiczeniami praktycznymi)
b) studia przypadków i ich analiza – angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
c) materiały przygotowane przez wykładowcę,
d) naukę własną słuchacza w oparciu o literaturę wskazaną w pkt. 8.

5) Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar

I. PRAWO PRACY (30 godz.)
1. Podstawowe zasady prawa pracy, nawiązanie i elementy stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kontrakt menadżerski, zagadnienia związane z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę, zatrudnianie pracowników tymczasowych.
2.  Obowiązki pracodawców względem pracowników, zakaz konkurencji, podnoszenie kwalifikacji, odpowiedzialność porządkowa, materialna i za mienie powierzone.
3.  Rozwiązywanie umów o pracę, rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy, odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione lub sprzeczne z prawem wypowiedzenie, zmiana warunków zatrudnienia, zwolnienia grupowe.
4. Problematyka czasu pracy–planowanie i rozliczanie czasu pracy pracownika.
5. Urlopy pracownicze, uprawnienia związane z rodzicielstwem.
6. Dokumentacja pracownicza – prowadzenie akt osobowych, sporządzanie świadectwa pracy.

II. WYNAGRODZENIA (42 godz.)
1. Wynagrodzenia pracownicze, ochrona wynagrodzenia za pracę, potrącenia z wynagrodzenia, charakterystyka wynagrodzeń: składniki, systemy i regulaminy wynagrodzeń.2. Dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń i pozostałe).
3. Wynagrodzenia: wynagrodzenie ze stosunku pracy, wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop okolicznościowy, odprawy, odszkodowania, wynagrodzenie zaw godzinach  nadliczbowych, wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas dyżuru, wynagrodzenie za czas choroby.
4. Rozliczenia z urzędem skarbowym: opodatkowanie wynagrodzeń pracowników etatowych, opodatkowanie przychodów zleceniobiorców, wykonawców dzieła i menedżerów w tym osób zagranicznych.
5. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS: zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (pracowników, i zleceniobiorców), wysokość składki, podstawa wymiaru i zasady finansowania składek, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, rodzaje formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
6. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS: zasady nabywania prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, świadczenia rehabilitacyjne, zasady naliczania zasiłków, postępowania przy wypłacie zasiłków, dokumentacja zasiłkowa.
7. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność płatnika w świetle ustaw podatkowych.
8. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.

III. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE (22 godz.)

Program OPTIMA moduł Kadry i płace (12 godz.)
Program PŁATNIK (10 godz.)

IV. EGZAMIN (3 godz.)
fikant


Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% oraz pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego, tj. zdobycie co najmniej 60% punktów z zakresu „Prawa pracy” oraz co najmniej 60% punktów z zakresu „Wynagrodzeń”. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia końcowego jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego. Osoba, która zaliczyła kurs, tzn. spełniła wymagania dotyczące frekwencji na zajęciach i uzyskała pozytywny wynik z egzaminu końcowego otrzymuje dokumenty:

1) Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
2) Zaświadczenie kwalifikacyjne, potwierdzające kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń - 242310. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Płatność
Należność za kurs w wysokości należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu, zgodnie z terminem wskazanym przez biuro SKwP O/O w Lublinie. O terminie zapłaty informujemy 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zajęc.

Informacja o zajęciach realizowanych on-line:
Zajęcia odbędą się za pośrednictwem platformy webinarowej, w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Do poprawnego działania platformy wystarczy jedynie dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa lub telefon posiadający te narzędzia. Szczegółowe instrukcje, link do szkolenia oraz instrukcję logowania prześlemy Państwu tuż przed rozpoczęciem kursu.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986