Miasto:
Zamość
Miejsce:
ul. Kilińskiego 85
22-400 Zamość
Termin rozpoczęcia:
TERMIN GWARANTOWANY 29.06.2024-28.09.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
1990,- zł od osoby
1890,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Lublinie
Zapisz się

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO
I stopień ścieżki edukacyjnej SKwP

Uwaga: Kurs skierowany jest do osób, które nie miały styczności z rachunkowością. Osoby, które znają podstawy rachunkowości zapraszamy bezpośrednio na kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości - II stopień.

Kurs dla kandydatów na księgowego jest pierwszym kursem w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 331301).

Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna to 45 minut).
Proces kształcenia oparty jest o:

 • zajęcia wykładowe, wykładowo–seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 • materiały szkoleniowe, w tym podręczniki, zbiory zadań, przepisy prawa, materiały poglądowe (przykłady dokumentów),
 • naukę własną słuchacza.

Oznacza to, że wiedza przekazana podczas zajęć będzie ugruntowana na zajęciach w trakcie ćwiczeń oraz w drodze samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych, rozwiązywania przygotowywanych przez wykładowcę ćwiczeń praktycznych oraz korzystania z notatek własnych słuchacza.

Wymagania wstępne dla słuchaczy
Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie prac domowych,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów cząstkowych.

PROGRAM
Moduł I: Podstawy rachunkowości  z elementami etyki zawodowej
1.1 Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne.
1.2 Rachunkowość jako system informacyjny
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów.
1.4 Operacje gospodarcze.
1.5 Dowody księgowe.
1.6 Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
1.7 Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
1.8 Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy
1.9 Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze
1.10 Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat
1.11 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
1.13 Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Moduł II: Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1 System podatkowy w Polsce.
2.2 Podatek od towarów i usług (VAT - podstawowe zagadnienia)
2.3 Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
2.4 Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka.
2.5 Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

Opis efektów kształcenia
1) Zdobycie kompetencji merytorycznych (wiedzy)
2) Nabycie umiejętności zawodowych
3) Nabycie kompetencji personalnych i społecznych

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

W trakcie zajęć słuchacze będą korzystać między innymi z następujących środków i materiałów dydaktycznych:

 • podręcznik i zbiór zadań,
 • ustawa o rachunkowości oraz teksty źródłowe innych aktów prawnych dotyczących rachunkowości,
 • wzorcowy wykaz kont,
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,
 • inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatorów szkolenia lub wykładowców na zajęcia np. wzory druków i formularzy, zestawy ćwiczeń na zajęcia i do pracy w domu,  prezentacje przygotowane przez wykładowców, przykładowe zadania egzaminacyjne.


Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty

Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie 2 prac kontrolnych z Rachunkowości i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (331301).

Informacje organizacyjne
Czas trwania kursu: 3 miesiące (29.06.2024- 28.09.2024)
Tryb: weekendowy (sobota-niedziela) w godz. 9.00-13.50/9.00-15.30
Częstotliwość zjazdów: 2 raz w miesiącu
Harmonogram zajęć wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi zostanie przesłany osobom zgłoszonym około 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu.

Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej w Zamościu. 

 

Dotyczy zajęć stacjonarnych
W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close