Miasto:
Lublin
Miejsce:
Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
1600,- zł od osoby
Zapisz się

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - podstawy rachunkowości dla księgowych (uchodźców) z Ukrainy

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydatów - księgowych (uchodźców) z Ukrainy do pracy w zawodzie księgowego na terenie Polski. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Zajęcia prowadzone są w języku polskim przez wykładowcę biegle posługującego się zarówno językiem polskim jak i ukraińskim.

Wymagania wstępne dla słuchaczy
Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
 • znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Czas trwania kursu wynosi 94 godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna to 45 minut).

PROGRAM
Moduł I: Podstawy rachunkowości  z elementami etyki zawodowej - 72 godz.
1.1 Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne.
1.2 Rachunkowość jako system informacyjny
1.3 Charakterystyka aktywów i pasywów.
1.4 Operacje gospodarcze.
1.5 Dowody księgowe.
1.6 Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
1.7 Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych
1.8 Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy
1.9 Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze
1.10 Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat
1.11 Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
1.13 Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Moduł II: Wybrane zagadnienia publicznoprawne -; 20 godz.
2.1 Charakterystyka polskiego systemu podatkowego oraz wybrane zagadnienia z Ordynacji podatkowej
2.2 Prawo gospodarcze - zasady prowadzenia i podejmowania działalności gospodarczej oraz formy organizacyjno-prawne prowadzenia własnego biznesu
2.3 Podatek od towarów i usług - zasady rozliczania
2.4 Podatki dochodowe - formy i zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.
2.5 Zasady rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w obszarze przedsiębiorcy oraz zatrudnianych pracowników

Egzamin - 2 godz.

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

 • podręcznik i zbiór zadań,
 • ustawa o rachunkowości oraz teksty źródłowe innych aktów prawnych dotyczących rachunkowości,
 • wzorcowy wykaz kont,
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,
 • inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatorów szkolenia lub wykładowców na zajęcia np. wzory druków i formularzy, zestawy ćwiczeń na zajęcia i do pracy w domu,  prezentacje przygotowane przez wykładowców, przykładowe zadania egzaminacyjne.


Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty

Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie 2 prac kontrolnych z Rachunkowości i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652 ze zm.).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego (331301).

Informacje organizacyjne
Czas trwania kursu: 3-4 miesiące
Tryb: weekendowy (sobota-niedziela) w godz. 9.00-13.50/9.00-15.30

Odpłatność  - 1600 zł

 

КУРС ДЛЯ КАНДИДАТІВ НА БУХГАЛТЕРІВ -основи бухгалтерського обліку для бухгалтерів (біженців) з України

Метою курсу є підготовка кандидатів-бухгалтерів (біженців) з України для роботи  бухгалтером  в Польщі. Підготовка до роботи в бухгалтерській професії повинна бути як теоретичною, так і практичною. Заняття проводяться польською мовою викладачем, який вільно володіє як польською, так і українською мовами.

Вступні вимоги для слухачів

Учасниками  курсу для кандидатів на бухгалтера можуть бути особи :

 • які мають хоча б середню освіту,
 • знання польської мови на базовому рівні,
 • розуміють необхідність безперервного професійного розвитку протягом усього періоду роботи в бухгалтерській професії,
 • свідомі суті і важливості дотримання етичних норм і принципів у професійній роботі.

 

Тривалість курсу становить 94 лекційні години (1 година  - лекція  45 хвилин).

ПРОГРАМА КУРСУ

 Модуль І: Основи бухгалтерського обліку з елементами професійної етики – 72 години

1.1 Організація господарської діяльності – вступна інформація.

1.2 Бухгалтерський облік як інформаційна система.

1.3 Характеристика активів і пасивів.

1.4 Економічні операції.

1.5 Бухгалтерські докази.

1.6 Правила обліку господарських операцій на рахунках.

1.7 Оцінка, документування та облік основних господарських операцій.

1.8 Записи економічних операцій, що формують фінансовий звіт.

1.9 Підготовка фінансової звітності суб'єктів господарювання з основними, типовими господарськими операціями.

1.10 Тематичне дослідження - від відкриття балансу до закриття балансу та рахунку прибутку та збитку.

1.11 Основи етики в діловій та професійній діяльності.

1.13 Загальні принципи функціонування фінансової та бухгалтерської системи ведення бухгалтерських книг.

Модуль II: Вибрані сфери публічного права -20 годин

2.1 Характеристика польської податкової системи та вибрані теми з Податкового права (ординації).

2.2 Бізнес-право – принципи ведення та відкриття бізнесу, а також організаційно-правові форми ведення власного бізнесу.

2.3 Податок на додану вартість – Правила розрахунків.

 

Іспит -2 години

  Перелік літератури та необхідних матеріалів  для навчання

 • книжка та збір завдань,
 • Закон про бухгалтерський облік та інші нормативно-правові акти, що стосуються бухгалтерського обліку,
 • взір виказу рахунків,
 • Кодекс професійної етики в бухгалтерському обліку,
 • інші дидактичні матеріали, підготовлені організаторами курсу або викладачами, наприклад, шаблони друків і форм, завдання для лекцій і роботи вдому, презентації, зразки екзаменаційних завдань.

Спосіб і форма зарахування  іспиту , видання документів

 Формою зарахування курсу є присутність на принаймній 70 % лекційних годин,

зарахування 2 котрольних робіт з бухгалтерського обліку та позитивна оцінка кінцевго письмового іспиту. Слухачі  які   на іспиті здобудуть   принаймі 30 % можливих пунктів отримають свідоцтво про закінчення курсу згідно  з § 22 розділу 3 Положення Міністра національної освіти від 19 березня 2019 року про безперервну освіту в позашкільних закладах (Журнал законів 2019 року, п. 652 зі змінами). Натомість слухачі, які на іспиті отримала не менше 60% балів, досяжних від усього іспиту і не менше 40% від кожного тематичного модуля, отримають додатковий сертифікат бухгалтера - підтвердження професійної кваліфікації в рамках бухгалтерської професії (331301).

Організаційна інформація

Тривалість курсу: 3-4 місяці

Режим: вихідні (субота-неділя) 9.00-13.50/9.00-15.30

 

Оплата - 1600 злотих

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986