Miasto:
Lublin
Miejsce:
Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin
Termin rozpoczęcia:
14.09.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
4790,- zł od osoby
4550,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Lublinie
Zapisz się

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie!

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

III stopień ścieżki edukacyjnej SKwP

Kurs dla kandydatów na głównego księgowego jest trzecim kursem w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 121101).

Proces kształcenia oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo–seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
 • materiały szkoleniowe,
 • naukę własną słuchacza.

Wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy
Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe (scan dyplomu)
b) posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości w SKwP lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów
  lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

c) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

d) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu określone w programie nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, w tym rozwiązywanie zadań domowych,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów cząstkowych. (Obowiązują testy zaliczeniowe z każdego modułu, z których pozytywny wynik jest warunkiem przystąpienia do egzaminu).

PROGRAM - 204 godz. lekcyjne

Moduł VI   Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
i technologii IT (72 godz.)

 6.1       Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF) a także przepisami podatkowymi

6.2       Organizacja rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządzanie technologią IT, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki

6.3       Odroczony podatek dochodowy

6.4       Wycena składników aktywów działalności operacyjnej w warunkach kontynuacji działalności – z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.5       Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.6       Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.7       Kapitały i fundusze własne – podstawy prawne, zasady ujawniania w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem skutków podatkowych

6.8       Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej
w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

Moduł VII   Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i analizy finansowej (44 godz.)

7.1       Rachunek kosztów

7.2       Podstawy rachunkowości zarządczej

7.3       Podstawy zarządzania finansami

7.4       Elementy analizy finansowej

Moduł VIII   Sprawozdania finansowe (32 godz.)

 8.1       Charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych

8.2       Inne sprawozdania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości

8.3       Jednostkowe sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych, działających w oparciu o przepisy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

8.4       Jednostka w grupie kapitałowej - wprowadzenie

8.5       Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego (studium przypadku) ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych oraz rodzaju prowadzonej działalności

8.6       Obowiązki jednostki wynikające z badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych

Moduł IX   Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji (44 godz.)

 9.1       Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych

9.2       Podatek od towarów i usług

9.3       Zasady prawa międzynarodowego w kontekście krajowych przepisów podatkowych

9.4       Proceduralne prawo podatkowe i prawo karne skarbowe

 

Moduł X   Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia (8 godz.)

 10.1     Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej

10.2     Wybrane zagadnienia z Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego w zakresie

prowadzenia przedsiębiorstwa, w tym odpowiedzialność przedsiębiorcy wynikająca z KC, kompensowanie rozliczeń, potrącenia, zobowiązania

10.3     Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, RODO, „pranie brudnych pieniędzy”, prawa dewizowego -
w zakresie obowiązków sprawozdawczych)

Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu: główny księgowy (kod zawodu 121101)

Metodyka prowadzenia zajęć:
- zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
- podręczniki,
- nauka własna słuchacza.

Sposób i forma zaliczenia, wydawane dokumenty
Formą zaliczenia kursu jest obecność na przynajmniej 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i pozytywny wynik z egzaminu pisemnego.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% punktów z każdego modułu tematycznego otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego - potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu głównego księgowego (121101).

Informacje organizacyjne
Czas trwania kursu: 8-9 miesięcy
Tryb: weekendowy (sobota-niedziela) w godz. 9.00-13.50/9.00-15.30
Częstotliwość zjazdów: 2 razy w miesiącu (najczęściej co dwa tygodnie).
Lokalizacja zajęć: Lublin
Harmonogram zajęć wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi zostanie przesłany osobom zgłoszonym około 2-3 tygodni przed rozpoczęciem kursu.

Należność za kurs w podanej wysokości lub I ratę w wysokości połowy kwoty + 50 zł (dopłata do każdej raty) należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu, zgodnie z terminem wskazanym w zawiadomieniu. Płatność w ratach jest możliwa wyłącznie po przesłaniu podania o rozłożenie płatności na raty.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986