Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie
300,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie

Forma: on-line

Ilość godzin: 6 godz. dydaktycznych (9.00-14.00)

Wykładowca:

Marcin Otręba - doradca podatkowy, doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

Program

 1. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
 • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
 • przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
 • przypadki wystawiania faktur na żądanie,
 • przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
 • poprawna treść faktury VAT,
 • terminy wystawienia faktury VAT,
 • obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
 • wystawienia faktury VAT przed dokonaniem,
 • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
 • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
 • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę- – zmiany od września 2023
 • pojęcie pustej faktury,
 • faktury czy dokumenty wewnętrzne?
 • faktury uproszczone – przypadki stosowania, zasady wystawiania,
 • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego – pakiet SLIM 3 VAT)
 • duplikaty i zmiany wynikające z Pakietu „KSeF” – od 1 stycznia 2022
 1. Faktury korygujące (PAKIET SLIM VAT w zakresie faktur korygujących):
 • anulowanie faktury,
 • korekta do zera,
 • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
 • zbiorcza faktura korygująca,
 • termin wystawienia faktur korygujących,
 • korekty in plus oraz in minus,
 • Konieczności posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących (zastąpienie posiadania potwierdzenia odbioru instytucją posiadania dokumentacji dotyczącej uzgodnień pomiędzy kontrahentami w zakresie warunków obniżenia podstawy opodatkowania),
 • ujęcie korekty w JPK
 • korekty bieżące i wsteczne,
 • zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
 • usuniecie nazwy „faktura korygująca”, oraz przyczyny korekty jako elementów obowiązkowych,
 • zasady rozliczania krajowych faktur korygujących u wystawcy i nabywcy w podatku VAT,
 • zasady rozliczania faktur korygujących w transakcjach międzynarodowych w podatku VAT.
 • Kurs walut a faktura korygująca.
 1. Prawidłowe rozliczanie faktur korygujących w PIT i CIT
 • Rozliczanie faktur korygujących przez sprzedawców w PIT i CIT,
 • Rozliczanie faktur korygujących przez nabywców w PIT i CIT,
 • Korekty kosztów uzyskania przychodów spowodowane błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką,
 • Kurs waluty przy korygowaniu podatku dochodowego.
 1. Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT:
 • dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • faktura z zapisem mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT,
 • dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) –narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT,
 • faktury na kwotę przekraczającą 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
 • zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
 • dokument pro forma a mechanizm podzielonej płatności,
 • faktury zaliczkowe a Split Payment,
 • Split payment a transakcje w walucie obcej,
 • sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem Split payment.
 • SLIM VAT 3 – możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT
 1. „KSeF” od 1 stycznia 2022 – rewolucja w fakturowaniu:
 • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?,
 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.,
 • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
 • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
 • możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).
 • przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 • faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.
 • ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.
 • ułatwienia w zakresie JPK_FA.
 • zmiany w fakturowaniu (zaliczki, korekty, duplikaty, terminy).
 • dostęp do faktur w KSeF.
 1. Refakturowanie:
 • definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
 • refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
 • data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
 • refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS),
 • refaktura usług noclegowych – SLIM VAT nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich dalszego refakturowania.
 1. Faktura VAT a prawo do odliczenia:
 • moment odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia udokumentowanego fakturą papierową oraz fakturą elektroniczną,
 • SLIM VAT – nowe regulacje w zakresie wydłużenia terminu odliczenia podatku VAT do 4 miesięcy,
 • błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
 • ograniczenia odliczenia podatku naliczonego (PUSTE FAKTURY),
 • Nowe zasady odliczani podatku naliczonego przy WNT.
 1. Faktura w JPK:
 • dane z faktury w JPK_VAT,
 • faktura w JPK_FA,
 • KSeF a JPK.

 

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close