Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.06.2024 TERMIN GWARANTOWANY
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
400,- zł od osoby
360,- zł Cena dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
380,- zł Cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie

Forma: on-line

Ilość godzin: 7 godzin dydaktycznych (9.00-15.00)

Program:

 1. Regulacje - podstawy prawne oraz wymogi wynikające z umowy o dofinansowanie dot. prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów współfinansowanych ze środków pomocowych (wyodrębniona ewidencja u przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość). Analiza uregulowań UE. Analiza uregulowań krajowych i wynikających z dokumentacji projektu dofinansowanego.
 2. Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostkach realizujących projekty pomocowe: polityka rachunkowości, dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości, plan kont
 • Przygotowanie zarządzenia wprowadzającego oraz aneksu do polityki rachunkowości, planu kont przykładowego projektu dofinansowanego
 • Przygotowanie planu kont i zasad ewidencji różnych typów projektów: inwestycyjnego (zakupu rzeczowych i niefinansowych aktywów trwałych), projektu badawczo-rozwojowego, projektu kosztowego
 • Wprowadzenie do polityki rachunkowości ogólnych zasad ujmowania dotacji UE
 1. Omówienie metod ewidencji przychodów z dofinansowania. Analiza na gruncie UoR i MSR/MSSF
 2. Kwalifikowalność wydatków: (uznanie wydatków za poniesiony, dokumentowanie wydatków, opisy dokumentów księgowych, kary umowne).
 3. Koszty pośrednie i zasady ich ewidencji.
 4. Dokumentowanie wydatków projektowych
 • Przygotowanie planu kont dla wydatków niekwalifikowanych dotyczących projektu dofinansowanego
 • Analiza konieczności zakładania wyodrębnionego konta bankowego
 • Jak płacić wynagrodzenia, PIT 4 i składki ZUS w przypadku konieczności wyodrębnienia osobnego konta bankowego
 • Zasady przygotowania opisu dokumentów księgowych
 1. Archiwizacja dokumentów oraz zapisów księgowych.
 2. Kontrola wyodrębnionej ewidencji księgowej

Prowadzący:

dr Katarzyna Żuk - dr nauk ekonomicznych;  posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w KUL, WSPA, WSB, Akademia Zamojska, SKwP; posiada doświadczenie w pozyskiwaniu, rozliczaniu dotacji UE; znajomość MSR/MSSF; główny księgowy w firmach produkcyjnych, w spółce giełdowej

Informacje dodatkowe:

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986

close