Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.03.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
W dni robocze
Opłata:
460,- zł od osoby
420,- zł Cena dla członków SKwP O/O w Lublinie

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 8:30 

 

Program:

 1. POJĘCIE I ISTOTA CONTROLLINGU JAKO SYSTEMU STEROWANIA WYNIKAMI i WARTOŚCIĄ PRZEDSIEBIORSTWA
 • Finanse organizacji
 • Controlling vs rachunkowość podatkowa
 • Zarządzanie finansami vs controlling vs rachunkowość podatkowa
 • System finansowy w organizacji
 • Zysk jednostki vs. wartość jednostki z perspektywy controllingu
 • Pojęcie i istota controllingu
 1. BUDŻETOWANIE JAKO INSTRUMENT CONTROLLINGU
 • Pojęcie i istota budżetowania
 • Rodzaje budżetów
 • Zasady budżetowania
 • Analiza odchyleń
 1. BUDŻETOWANIE W CENTRACH CONTROLLINGOWYCH
 • Budżetowanie w centrum przychodów
 • Budżetowanie w centrum kosztów
 • Budżetowanie w centrum rentowności
 • Budżetowanie w centrum inwestycji
 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROFORMA JAKO PODSUMOWANIE BUDŻETU
 • Omówienie dokumentów sprawozdania finansowego
 • Tworzenie proforma bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
 1. ANALIZA FINANSOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W OCENIE KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA – zastosowanie do oceny kondycji kontrahentów

5.1 Zasady prowadzenia analizy finansowej

5.2 Wstępna analiza sprawozdań finansowych

5.3 Niezbędne wskaźniki finansowe do oceny kondycji przedsiębiorstwa

  • Wskaźniki płynności
  • Wskaźniki zadłużenia
  • Wskaźniki obsługi zadłużenia
  • Reguły i zasady modelowe
  • Wskaźniki rentowności
  • Wskaźniki sprawności działania
  • Szybki test wypłacalności przedsiębiorstwa

5.4 Wstęp do zaawansowanych metod pomiaru standingu przedsiębiorstwa i zagrożenia upadłością

 1. OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH i SZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
 • Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych
  • Mierniki statyczne
  • Mierniki dynamiczne
 • Metody szacowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa
 1. ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW – BALANCED SCORECARD
 • Idea BSC
 • Obszary pomiaru i zależności w BSC
 • Zasady pomiaru w modelu BSC

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Marek Sochoń - Doświadczony trener i konsultant. Prowadzi od 2002 roku doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3500 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki dnia codziennego z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny dla uczestnika. Ekonomista, absolwent studiów doktoranckich  w Katedrze Zarządzania w Gospodarce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Al. Piłsudskiego 1a
20-011 Lublin

tel. Informacje o szkoleniach organizowanych przez SKwP
tel. 81 532 28 17
tel. Sekretariat
tel. 81 532 20 11

info@skwp.lublin.pl
szkolenia@skwp.lublin.pl

ING Bank Śląski 81 1050 1953 1000 0090 3023 3986